Schlafstrandkorb 'Strandkoje': 54.145505, 10.967124